Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola
Bemutatkozás

Bemutatkozás

 2022. március 30.

A Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.”

Kodály Zoltán: Ki a jó zenész?

Intézményvezető:
Filkey Péter

Intézményvezető helyettes:
Károly Ágnes

Iskolatitkár:
Nagy Enikő

E-mail:

Telefon:
+36 23 338 152

Titkárság nyitva tartása
a Zimándy Iskola Dísztermében
:
hétfő–csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-13.00

Adatvédelmi felelős:
Tóthné Pfeffer Lilla

E-mail:
pfefferlilla@gmail.com

Fenntartó:
Érdi Tankerületi Központ

Kréta belépés:
https://klik040056001.e-kreta.hu

A Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 1994-ben jött létre Feleki László igazgató úr vezetésével, azzal a céllal, hogy olyan zeneiskola lesz, melynek arca, karaktere, hitele van, mely katalizátorként működik a város zenei életében, mely segíteni tud Törökbálint hírének, hírnevének erősítésében. Az iskola megalakulása óta viseli. Szőnyi Erzsébet (Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus, karvezető) professzor asszony nevét, aki a kezdetektől fogva napjainkig nagy figyelemmel és odaadással, szakmai tanácsadással kíséri a zeneiskolában folyó oktató-nevelő munkát.

 1994-ben 113 gyermekkel és 14 kollégával nyitotta meg kapuit intézményünk, ma már körülbelül 280 gyermek tanul és 19 pedagógus kolléga tanít a zeneiskola falai között. Az intézmény vezetője, Filkey Péter a szakmai munkát jelenleg négy tanszakvezető és egy igazgató helyettes, valamint iskolatitkár kolléga segítségével látja el. Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), a működtető a Törökbálinti Városgondnokság.

 Az iskolának jelenleg nincs önálló épülete, így a tanítást a két általános iskola tantermeiben tudja lefolytatni. (Zimándy Ignác Általános Iskola és Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Köztársaság téri épület). Az intézmény vezetését szolgáló két iroda a Zimány Ignác Általános Iskola épületében található, ahol az iskola gyönyörű díszterme szolgál a hangversenyek lebonyolításának színhelyéül is. Alaptevékenységében feladat-ellátási kötelezettsége elsősorban a Törökbálinton lakó- és tartózkodó gyermekekre, tanulókra terjed ki. A 12 évfolyamos képzés 2 előkészítő évfolyamból, 6 évfolyam alapfokú művészetoktatásból és 4 évfolyam továbbképzőből áll. A gyermekek a hangszert heti 2xfél órában egyénileg, a szolfézst heti 2x3/4 órában csoportosan tanulják. Az alapfokú évfolyamok végén a diákok alapvizsgát tehetnek, ez a bizonyítvány továbbképző évfolyamokra, ill. művészeti szakközépiskolába jelentkezésre jogosít. Tanulóink képességeihez igazodó többszintű, differenciált képzési formát nyújtunk, élményközpontú minőségi oktatás keretében.

A következő főtanszakok és tanszakok működnek a zeneiskolában:

Zongora, gitár, basszusgitár - nagybőgő, hegedű, gordonka, furulya, klarinét, fuvola - pfife, trombita, magánének, kamarazene, zenei előképző, szolfézs, zeneirodalom, zeneismeret. Projekt jelleggel a szolfézs órákon kórus munka és csengettyű foglalkozás is folyik.

Iskolánk évente rendez valamilyen házi versenyt, például házi zongoraversenyt, kistérségi furulya - fuvola versenyt, kistérségi gitár versenyt. Iskolánk legnépszerűbb versenye 15 éve a Szőnyi Erzsébet Regionális Szolfézsverseny; melyen a térség zeneiskolái vesznek részt évről-évre. Növendékeink szép eredménnyel szerepelnek más regionális versenyeken is.

 2005-től támogatja az iskola munkáját a Szőnyi Erzsébet kezdeményezésére létrehozott Szőnyi Erzsébet Zenélő Gyermekekért Alapítvány, mely évente szervez koncertet neves előadók meghívásával és a zeneiskola legtehetségesebb növendékei, illetve művésztanárai fellépésével. Az elmúlt években alapítványi bált szervezett a Zenélő Gyermekekért Alapítvány, melyen az iskola tanáraiból alakult zenekar is játszott. Az alapítvány zeneiskolánk gyermekeinek magasabb színvonalú tanulását teszi lehetővé, versenyeken való részvételeket és a nyári zenei táborok megrendezését támogatja. Minden évben 2 kimagasló munkát végző növendéket Szőnyi Erzsébet díjjal jutalmaz.

Az iskola további hagyományai közé tartoznak a koncertek, például az adott évben évfordulóját ünneplő zeneszerzőkről jubileumi koncerteken emlékezünk meg. Évente 3-4 nagyobb növendék koncerten szerepelhetnek a nálunk tanuló gyermekek, a félévi tanszaki koncertekre az egyes tanszakokon tanuló gyerekek szüleit, nagyszülőket, barátokat várjuk családias légkörben. További koncertek: zene világnapi koncert, karácsonyi koncert, tanár-diák koncert, farsangi koncert, hangszerismertető óvodásoknak, jövendőbeli kisiskolásoknak.… Zeneiskolánk diákjai szívesen szerepelnek az iskolai ünnepeken és a városi rendezvényeken is. Az egész éves munka, gyakorlás jutalma a Zalai dombok között szervezett nyári zenei tábor, ahol a kamarazenélés örömeibe is belekóstolhatnak növendékeink.

Iskolánk családias jellege az elsődleges, ahol az oktató pedagógussá válhat, ahol tudják, hogy a legtöbb gyermekből nem lesz előadóművész, de az a legfontosabb cél, hogy a gyerekek szeressék azt, amit csinálnak és a zenén keresztül értsék meg az őket körülvevő világot.

Növendékeink közismereti tanárai sokszor megjegyezték, hogy ezek a gyerekek probléma mentesebbek a „mai” kor gyermekeinél. Nem fogja őket oly erősen a kor szelleme, mert egyszerűen csak jó dolgokkal vannak elfoglalva és tartalmas, szép világ nyílik a zenén keresztül előttük. Hangversenyeikre szép ruhát vesznek, mert komolyan veszik és szeretik azt, amit csinálnak.(Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 15 éves jubileumi könyve)

„Mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai elveket, mint:

  • a zene embernevelő értékközvetítő szerepe, hatása,
  • a tanuló személyiségének kibontakoztatása,
  • a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése,
  • példaadással való nevelés.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a komolyzene, a ZENE szeretete természetes, értékes tulajdonság.

Munkánk középpontjában két dolog áll:

  • a gyermek személyiségének a fejlesztése a zenén keresztül,
  • értékközvetítés.

Ennek a két célnak az eléréséért tevékenykedünk. A mikéntjére sok lehetőség adódik, mely függ a tantestület és a tanulók összetételétől, bizonyos mértékig függ az anyagi lehetőségektől is. A célok azonban világosak, melyek mentén tevékenykedni kívánunk.”   Szőnyi Erzsébet Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. 2013.8.o.

Az iskola pedagógiai programja jól mutatja, hogy nagyobb hangsúlyt helyezünk a zenei tömegnevelésre és a széles körű, aktív zenei tevékenységre. Pedagógiai célkitűzésünk vezérgondolata a tanulók művészi ismereteinek, hangszeres tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése. Elsődleges feladatunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb ideig megtartsunk a zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek legyenek a saját örömükre szolgáló zenélésre és az értő zenehallgatásra.

Kodály Zoltán írja: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának. Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. Cél: magyar zenekultúra.”

Küldetésnyilatkozat

Valljuk, hogy a zene olyan személyiségformáló és készségfejlesztő erővel bír, ami semmi más nevelési eszközzel nem pótolható. Minden gyermeknek esélyt szeretnénk adni zenei tehetségének, képességének kibontakoztatásához. Ezért olyan iskolát működtetünk, ahol az igényes "tömegzenei" nevelés és az aktív zenei tevékenység alapfeladatként jelenik meg pedagógiai programunkban.

Fejlesztő pedagógiánk eredményessége:

  • az egyéni hangszeres képzés
  • a zenei készségfeljlesztő elméleti képzés
  • a társas zene elválaszthatatlan hármas egységében rejlik

Célunk, hogy minél több zenét szerető és értő, hangverseny látogató, a maga örömére muzsikáló fiatal kerüljön ki az iskola falai közül. fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, mert ezt a célt csak közösen érhetjük el.

Kiemelkedő képességű növendékeinkkel emelt szintű oktatás keretében foglalkozunk és biztosítjuk felkészülését a zenei pályára, magasabb tantervi követelményekkel, szakértői háttérrel és szereplési alkalmakkal.

Oktató-nevelő munkánk 12 évfolyamos képzés keretében a legeredményesebb, melyhez többféle társas zenélési lehetőséget kínálunk.

Tanulóink képességeihez igazodó többszintű, differenciált képzési formát nyújtunk, élményközpontú minőségi oktatás keretében.

TÖRÖKBÁLINTI HÍREK